Điều khoản sử dụng Banhay.com

Chào mừng bạn đến trang BanHay.com, BanHay.com thành lập và điều hành bởi công ty cổ phần Bán Hay. BanHay.com là trang web cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiếp thị trực tuyến và thương mại quốc tế. BanHay.com cung cấp các dịch vụ theo các điều khoản sử dụng sau đây. Xin vui lòng đọc các Điều kiện sử dụng cẩn thận vì chúng có thể bao gồm các quy định áp đặt nghĩa vụ pháp lý.

Điều 1: Miễn trách nhiệm

1. Trong trường hợp việc cung cấp các dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn bị hư hỏng bởi thiên tai, bất khả kháng, các hoạt động sửa chữa và bảo trì cho các thông tin và thiết bị viễn thông, thay thế, trục trặc, hoặc ngắt kết nối của dịch vụ viễn thông, Công ty cổ phần Ban Hay (banhay.com) không chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ. Trong trường hợp này, banhay.com sẽ thông báo cho người dùng thông qua website hoặc các phương pháp khác.

2. banhay.com không chịu trách nhiệm khi người dùng làm ảnh hưởng đến thông tin và việc sử dụng các trang web banhay.com.

3. banhay.com chỉ cung cấp một thị trường trực tuyến và thông tin bổ sung cho người dùng. Vì vậy, người sử dụng phải chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, giao hàng, hủy đơn hàng, trả lại hàng hóa bị hủy bỏ, giải quyết tranh chấp liên quan đến sai sót cho bất kỳ giao dịch thực hiện thông qua website banhay.com. banhay.com sẽ không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nêu trên và sẽ không chịu trách nhiệm. Banhay.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất phát sinh do người sử dụng do sai sót của hàng hóa hoặc thông tin đăng ký có sai sót hoặc không đủ hàng giao dịch qua banhay.com,(kể cả trách nhiệm sản phẩm).

4. banhay.com không chịu trách nhiệm cho những lợi ích chưa thực hiện hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các thông tin được cung cấp trong website banhay.com.

5. banhay.com sẽ không được tổ chức chịu trách nhiệm về mất mát của người sử dụng và mất mát khi sử dụng banhay.com và gây ra bởi người sử dụng khác, trừ khi banhay.com không kịp thời xử lý tình huống phát sinh mà có thông báo cụ thể.

6. banhay.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ niềm tin của người dùng trong độ tin cậy, tính chính xác của các thông tin, dữ liệu hoặc sự kiện cung cấp thông qua website banhay.com

7. Thông tin cá nhân tự nguyện tiết lộ bởi một người dùng là tùy thuộc vào việc thu thập và sử dụng ngẫu nhiên bởi những người khác và người sử dụng sẽ có những rủi ro đó.

8. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất gây ra bởi thông tin không chính xác của các thông tin đăng ký tại thời điểm nộp đơn hoặc nộp khi đăng, không cập nhật, hoặc lỗi trong bản cập nhật. Banhay.com không chịu trách nhiệm về các tổn thất như vậy.

9. banhay.com không đại diện trên và không kiểm soát các trang web khác một người dùng truy cập thông qua trang web này.

10. banhay.com và các doanh nghiệp liên kết (doanh nghiệp trang liên kết với trang web của banhay.com hoạt động) đang hoạt động độc lập và banhay.com không chịu trách nhiệm cho các giao dịch được thực hiện giữa người sử dụng và các doanh nghiệp liên kết.

11. banhay.com sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do người sử dụng liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi banhay.com mà có hành vi sai trái cố ý hoặc cẩu thả trên một phần của banhay.com.

 

Điều 2 (khác)

1. Các văn bản bổ sung điều kiện sử dụng sẽ có tác dụng như một phần của điều kiện sử dụng.

2. Các nội dung không quy định của điều kiện sử dụng hay mà phản đối được đưa ra liên quan đến việc giải thích sẽ được thảo luận và giải quyết giữa người sử dụng và banhay.com.

3. Pháp luật của Việt Nam được áp dụng đối với các điều kiện sử dụng, Hợp đồng dịch vụ sử dụng giữa banhay.com và người sử dụng, giao dịch hàng hóa giữa các thành viên. Hợp đồng dịch vụ sử dụng giữa banhay và người sử dụng, giao dịch hàng hóa giữa các thành viên.